Наукова конференція «Україна та українці в етнокультурних процесах Центрально-Східної Європи: минуле і сучасне»

konferenciyaШановні науковці, освітяни та всі, хто цікавиться минулим і сучасним етнокультурним розвитком українства! Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України запрошує Вас до участі у роботі наукової конференції «УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ В ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ».

Конференція відбудеться 26 листопада (у четвер) 2015 р. у приміщенні Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України.

Головні напрямки роботи конференції:

1. Етнокультурні процеси у сучасній Україні;

2. Історія і сучасні проблеми етнокультурного розвитку окупованого Криму та районів воєнних дій і терористичної діяльності у Донецькій і Луганській областях;

3. Етнокультурний розвиток населення українських земель у концепціях і теоріях;

4. Місце та значення України й українців в етнокультурних процесах Центрально-Східної Європи;

5. Освіта у контексті етнокультурних процесів в Україні.

Для участі у конференції потрібно подати заявку, де зазначити прізвище ім’я по батькові, місце роботи, посаду, вчений ступінь та вчене звання (при наявності), тему доповіді чи повідомлення, головні наукові чи науково-популярні праці (при наявності), контактний телефон, адресу електронної пошти. Заявки на участь у конференції приймаються до 17 листопада 2015 р. електронною поштою. Можлива заочна участь.

Статті до «Збірника наукових праць НДІУ» можна подавати до 30 листопада в електронному вигляді та на папері. Вимоги до оформлення статті наведено у Додатку (додається окремим файлом).

З питаннями щодо участі у конференції можна звертатися до секретаря Оргкомітету Чиркова Олега Адольфовича за телефонами: (093) 578–34–93, (067) 962–61–83; відділу української етнології (кімната №215) за тел.: (044) 238–08–59 чи електронною поштою: ukr.etnolog_fus@ukr.net

Адреса Науково-дослідного інституту українознавства: м. Київ, вул. Ісаакяна, буд. №18 (вулиця перпендикулярна проспекту Перемоги та паралельна вул. В. Чорновола). Найближчі до НДІУ станції метрополітену: «Університет», «Вокзальна», «Політехнічний інститут», «Лук’янівська».

Вимоги до змісту та оформлення статті

Згідно з Постановою ВАК України №705/1 від 15.01.03 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» до друку у Збірнику наукових праць НДІУ приймаються праці, що містять:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Обсяг публікації має не перевершувати 0,5 ум. друк. арк. (до 20 тис. знаків з пропусками). Поля: усі 1,5 см.

Редактор: MSWord. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14. Нумерація сторінок обов’язкова.

У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК.

Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, ліворуч, – ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання (якщо є), посада, місце роботи.

Тексту статті передують анотація (до 300 знаків з пропусками) і ключові слова. Далі треба розташувати назву статті, ім’я і прізвище автора, анотацію з ключовими словами у перекладі на англійську мову.

Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та через кому номери сторінок праці, на яку посилаються. Наприклад: [5, с. 38], [7, с. 100; 13, с. 42–47].

Оформлення приміток: автоматичні підсторінкові виноски з суцільною нумерацією.

Джерела та література: список використаної літератури подається в алфавітному порядку після основного тексту статті (бібліографічний опис наводити згідно з Бюлетенем ВАК України №5, 2009 р.).

В окремому рядку числом треба зазначити загальну кількість знаків (з пропусками) усього тексту (від назви до останнього знаку літератури).

Просимо авторів забезпечити якісний переклад назви статті, анотації та ключових слів на англійську мову.

Оргкомітет не гарантує друк статей, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

Bookmark the permalink.